ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐา

ข้อมูลพื้นฐา

 • คำอธิบาย
  • ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดอยู่ในส่วนที่ 2 หน้า 16 เป็นต้นไป ของแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • คำอธิบาย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลจะปรากฎอยู่ในหน้าแรก ซึ่งประกอบด้วย ข่าวกิจกรรม,ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • Line Official Account : @banprucity
  • Facebook Fanpage เทศบาลเมืองบ้านพรุ : @banprutown

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • คำอธิบาย
  • ได้เชื่อมต่อ โปรแกรม Facebook Messenger กับเว็บไชต์ของหน่วยงาน
  • ถามตอบข้อคำถามกับเทศบาลเมืองบ้านพรุแสดงไว้หน้าแรกของเว็บไซต์
  • ตัวอย่างการถาม-ตอบข้อมูล ทาง Line Official Account : @banprucity และ ถาม-ตอบข้อมูล ทาง Facebook Fanpage เทศบาลเมืองบ้านพรุ : @banprutown
 • คำอธิบาย
  • Facebook Fanpage เทศบาลเมืองบ้านพรุ : @banprutown
  • Line Official Account : @banprucity ได้แสดง Qr-code เพิ่มเพื่อนในหน้า Homepage เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

 • คำอธิบาย
  • จากเมนูหน้าแรก->เมนูนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล อยู่หัวข้อที่ 3 แผนดำเนินงาน(อยู่ลำดับท้ายสุดของหัวข้อที่ 3)
 • คำอธิบาย
  • จากเมนูหน้าแรก->เมนูนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล อยู่หัวข้อที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (อยู่ลำดับท้ายสุดของหัวข้อที่ 4)
 • คำอธิบาย
  • -จากเมนูหน้าแรก->เมนูนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล อยู่หัวข้อที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (อยู่ลำดับก่อนสุดท้ายหัวข้อที่ 4)และ อยู่หัวข้อที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (อยู่ลำดับสุดท้ายของหัวข้อที่ 6)

การปฏิบัติงาน

 • คำอธิบาย
  • งานบริการของเทศบาลแสดงผลไว้อยู่ที่หน้า Home Pages
 • คำอธิบาย
  • นโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ข้อ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปรากฎผลการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนปรากฎอยู่หน้า 56 เป็นต้นไป
 • คำอธิบาย
  • E-Service มีบริการ 2 ลักษณะคือ เป็นการยื่นคำร้องขอรับบริการล่วงหน้าแต่ต้องเดินทางมารับบริการ กับการให้บริการออนไลน์โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล
  • บริการศูนย์โควิดเทศบาลเมืองบ้านพรุได้แสดง QR-Code ไว้ที่หน้า Home Pages

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมการโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • คำอธิบาย
  • ในหน้า Homepage เทศบาลเมืองบ้านพรุมีเมนูหลัก–แจ้งการทุจริต->คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • คำอธิบาย
  • ในหน้า Homepage เทศบาลเมืองบ้านพรุมีเมนูหลัก–แจ้งการทุจริต->แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยใช้ฟอร์มกรอกข้อมูลทาง google form ส่งเข้าเมลเทศบาลเมืองบ้านพรุ info@banprucity.go.th
  • ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางพบเหตุทุจริตโปรดแจ้งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทางโทรศัพท์สายตรง อยู่ที่หน้าแรก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • คำอธิบาย
  • – ในหน้า Homepage เทศบาลเมืองบ้านพรุมีเมนูแบบแสดงความคิดเห็น มี 3 แบบฟอร์มคือแบบแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลและความคิดเห็นในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแบบสำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถนนมัสยิด ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยใช้ฟอร์มกรอกข้อมูลทาง google form ส่งเข้าเมลเทศบาลเมืองบ้านพรุ info@banprucity.go.th
 • คำอธิบาย
  • ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองบ้านพรุประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายต่างๆ ภาคเอกชน และ ประชาชน เข้าร่วมประชุม พิจารณาร่างการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
  • ในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินผลและเสนอความคิดเห็น
  • รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลผ่านทางกูเกิ้ลฟอร์ม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • คำอธิบาย
  • ได้แสดง Banner นโยบายไม่รับของขวัญไว้ที่หน้า Home Page

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • คำอธิบาย
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้จัดทำอยู่ในฉบับเดียวกับการประเมิน อยู่ในส่วนที่ ๕ หน้า ๒๑

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • คำอธิบาย
  • บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน