สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านการศึกษา

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา  มีทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชน โดยมีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ดังนี้

  1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ระดับการศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย
  2. โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฏร์บำรุง) ระดับการศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา
  3. โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ระดับการศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา
  4. โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ (เอกชน)ระดับการศึกษา อนุบาล ประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลาย
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1 ถนนศูนย์สาธิตการยาง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2 ถนนมัสยิด
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 3 ถนนชุมแสง 6
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 4 ถนนชงโค

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

– คลินิกเอกชน             จำนวน   8   แห่ง      

– ร้านขายยา                จำนวน   11  แห่ง

– ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน   1   แห่ง   

– ผู้เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขประมาณ  13,000  คน/ปี 17,000 ครั้ง/ปี

– ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ตามลำดับ ดังนี้

1) โรคระบบต่อมไร้ท่อ            2) โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด

3) โรคระบบทางเดินหายใจ      4) โรคระบบกล้ามเนื้อ 5) โรคระบบทางเดินอาหาร        6) โรคผิวหนัง

ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีหน่วยงานที่อำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 4 หน่วยงาน ดังนี้

1.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ถนนเทศบาลใหม่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2.จุดบริการประชาชนตำบลบ้านพรุสถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง (ป้อมตำรวจบ้านพรุ)ตั้งอยู่บริเวณ สี่แยกถนนบ้านพรุธานี เลขที่ 438 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นจุดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพรุ
3.ศูนย์ประสานงานสมาชิก อปพร. ตั้งอยู่ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4.สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ ตั้งอยู่ 5 ถนนจันทร์ไชยพูล (ถนนหลังวัดพระบาท) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน
5.อส.ชุมชน เป็นองค์กรอาสาสมัครของประชาชนเขตการปกครองต่าง ๆ ของเทศบาล ที่ได้ร่วมกันรักษาความปลอดภัยในชุมชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

ระบบบริการพื้นฐาน

1.การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางคมนาคมหลัก ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้แก่
– ถนนกาญจนวนิช หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กรุงเทพฯ – คลองพรวน) เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างอำเภอหาดใหญ่มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย ที่ด่านพรมแดนด่านนอก และ ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์
– ถนนเอเชีย หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 (บ้านคูหา – จะนะ) เป็นถนนที่ผ่านทางทิศเหนือสุดของเขตเทศบาลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเทศบาลเมืองคอหงส์
– ถนนสายโปะหมอ – บ้านท่าหรั่ง (ถนนบ้านพรุธานี) เป็นถนนที่เชื่อมเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเขตอำเภอคลองหอยโข่งซึ่งสามารถใช้เป็นทางลัดไปสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ได้อีกเส้นทางหนึ่ง
– ถนนสราญราษฎร์ – ถนนพลพิชัย เป็นถนนที่เชื่อมเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้เป็นเส้นทางลัดผ่านมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่

2.การไฟฟ้า

เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 11,485 ครัวเรือน และตามถนนสาธารณะเทศบาลก็ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างเพียงพอ โดยมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนสายหลักทุกสาย จำนวน 147 สาย รวมจำนวน 3,000 จุด สำหรับถนนบางจุดที่ยังบริการไปไม่ถึงเทศบาลมีนโยบายที่จะจัดให้มีอย่างทั่วถึง

3.การประปา

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคจากการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งเป็นการนำน้ำใต้ดินมาใช้ เนื่องจากมีน้ำตลอดทั้งปีจึงไม่มีความเดือดร้อนมากนัก ยกเว้นทางทิศตะวันออกของถนนกาญจนวนิช ซึ่งพื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ จึงมีปัญหาการขาดน้ำบ้างในฤดูแล้ง แต่มีชุมชนอยู่ไม่หนาแน่นมากนัก  จากข้อมูลการใช้น้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2561 (เดือนเมษายน 2561) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุที่ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค หาดใหญ่  จำนวน 4,750 หลังคาเรือน พื้นที่ให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ.) จำนวน 14 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย 3 เดือน รวม 73,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน โดยใช้แหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาคือแหล่งน้ำผิวดินจากคลองอู่ตะเภา นอกจากนี้ประชาชนในเขตการปกครองที่ 6  (บ้านบางศาลา)  ใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน

4.โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต

ในเขตเทศบาลมีการใช้บริการโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายต่าง ๆ อย่างแพร่หลายและมีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่เทศบาล ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

5.ไปรษณีย์

ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบ้านพรุ ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนวนิช

สอบถามข้อมูล