แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล