หน้าแรก

วิสัยทัศน์ : “บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”

Slider

รับข่าวสารทางโปรแกรม Line

Slider

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2562 ประกาศให้ผู้ที่ถึงกำหนดไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล กลุ่มโครงการ 9101 กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำบ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 แจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้มาตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ชาวสวนยาง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 กิจกรรมและโปรแกรมภาพยนตร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ
30 ตุลาคม 2562 สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ตุลาคม 2562 สรุปโครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนเมืองบ้านพรุ 46 (บริเวณบ้านน้องหลวงพล)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 48 (บริเวณบ้านหลวงศักดิ์)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ศ.ล.ถนนคูจีน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
15 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562)
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 รายการ
18 กันยายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563
3 กันยายน 2562 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล อาคารอุทยานการเรียนรู้และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วีดีโอแนะนำตลาดน้ำบ้านพรุ

ข้อมูลข่าวสาร/เอกสารเผยแพร่