S__8716307
174788
112474edit
14396723768508
S__12943400
199158
ภาษีบ้านพรุ 65
274104682_314661137361398_3084331904769434177_n
Nogift-2565
ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ
438210
282111009_374355164725328_5676264885835114682_n
287365394_388764893284355_1905177588859409117_n
578942
อปท.สะอาด
199716 1
TK 64 1
ทันตกรรม 64 1
โรงเรียน 1
ศูนย์บริการ 1
290528858_399874218840089_6692596151166404380_n
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

27 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

25 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

23 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

22 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

22 มิถุนายน 2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

21 มิถุนายน 2565

การดำเนินงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง พัฒนา กองช่าง

บริการของสำนักปลัดเทศบาล

  • งานบัตรประจำตัวประชาชน
  • การแจ้งย้ายที่อยู่
  • การแจ้งเกิด/แจ้งตาย
  • งานบรรเทาสาธารณภัย โทร.074-292887

บริการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_0
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_1
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_2
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_3
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_4
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_5
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_6
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_7
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_8
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_9
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_10
LINE_ALBUM_Q_A Uadate170365_๒๒๐๓๑๘_11

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเทศบาล

สอบถามข้อมูล