ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครัวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ”

ยุทธศาสตร์

1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาการศึกษา
3. การสาธารณสุข
        4. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. สังคม
6. สิ่งแวดล้อม
7. บริหารจัดการ

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาการสาธารณสุข
4. พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสังคม
6. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
7.พัฒนาการบริหารของเทศบาล

สอบถามข้อมูล