ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวนครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จากปิรามิดประชากร ข้อมูลประชากรเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้ทราบถึงจำนวนประชากรแต่ละช่วงอายุและเพศ และอัตราการพึ่งพิงได้แก่สัดส่วนระหว่าง เด็กทารก 0 – 1 ปี และเด็กอายุ 2 – 14 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กับประชากรวัยแรงงาน 15 – 59 ปี (ประชากรอายุ       15 – 24 ปี ประชากรที่ไม่ได้ศึกษาต่อมักจะเข้าสู่ภาคแรงงาน)

                    ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ จำนวนเด็กที่พึ่งพิงวัยทำงาน คิดเป็น   ร้อยละ 27.97 จำนวนผู้สูงอายุที่พึงพิงวัยทำงาน คิดเป็นร้อยละ 21.79 อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุของเทศบาลเมืองบ้านพรุ คิดเป็นร้อยละ 49.58  ภารกิจที่สำคัญที่จะต้องพัฒนาได้แก่ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ประชากรสูงวัยคิดเป็น ร้อยละ 14.57 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วและคาดว่าระยะไม่เกิน 10 ปี (พ.ศ. 2575) จะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ โดยประชากรสูงวัยมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ภารกิจที่สำคัญที่จะต้องพัฒนา ได้แก่ การสวัสดิการสังคม สาธารณสุข และการส่งเสริมอาชีพพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน

การเลือกตั้ง

 สถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ดังนี้

เทศบาลแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม18 คน

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 13,650 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 19,276 คน และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 13,586 คน คิดเป็นร้อยละ 71.38  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 19,033 คน

ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากการเลือกตั้ง (ครั้งล่าสุด) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อ 24  มีนาคม  2562  จำนวน  14,290  คน  คิดเป็นร้อยละ 74.9  จำนวนหน่วยเลือกตั้ง  27  หน่วย