ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวนครัวเรือน และความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จากปิรามิดประชากร ข้อมูลประชากรเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ พ.ศ. 2567 ทำให้ทราบถึงจำนวนประชากรแต่ละช่วงอายุและเพศ และอัตราการพึ่งพิง ได้แก่สัดส่วนระหว่าง เด็กทารก 0 – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.21 และเด็กอายุ 5 – 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.53 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.47 กับประชากรวัยแรงงาน 20 – 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.78 (ประชากรอายุ 20 – 24 ปี ประชากรที่ไม่ได้ศึกษาต่อมักจะเข้าสู่ภาคแรงงาน)

                  

การเลือกตั้ง

 สถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ดังนี้

เทศบาลแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม 18 คน การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28มีนาคม 2564 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 13,650 คน คิดเป็นร้อยละ 66.49 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 20,528 คน และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 13,586 คน คิดเป็นร้อยละ 66.18 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 20,528 คน
ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากการเลือกตั้ง (ครั้งล่าสุด) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 21,923 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9 จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 27 หน่วย