เขตการปกครอง(ชุมชนในเขตเทศบาล)

เทศบาลเมืองบ้านพรุมีพื้นที่ จำนวน 17.97 ตารางกิโลเมตร ได้กำหนดเขตชุมชนในพื้นที่เทศบาลออกเป็น 11 ชุมชน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนมาจากการสรรหาของชุมชนแต่ละเขต ประกอบด้วย คณะกรรมการ จำนวน 9 คน และที่ปรึกษาคณะกรรมการ จำนวน 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (รายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุมชน)

ชุมชนทั้ง 11 แบ่งเขตตามถนนดังนี้

ชุมชน เขต 1 มีพื้นที่ 1.51 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์, ถนนชงโค, ถนนภาษีเจริญ, ถนนสันติวิถี, ถนนสันติวิถี 1, ถนนสันติวิถี ซ.1, ถนนสันติวิถี ซ.2, ถนนสันติวิถี 2, ถนนสันติวิถี 2 ซ.1, ถนนสันติวิถี 2 ซ.2, ถนนสราญ-ราษฎร์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 45 – 259, ถนนสราญราษฎร์ ซ.1, ถนนสราญราษฎร์ ซ.2, ถนนสราญราษฎร์ ซ.3, และถนนสราญราษฎร์ ซ.4

ชุมชน เขต 2 มีพื้นที่ 1.12 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนราษฎร์สามัคคี, ถนนราษฎร์สามัคคี 1, ถนนราษฎร์สามัคคี 2, ถนนราษฎร์สามัคคี 3, ถนนราษฎร์บูรณะ, ถนนราษฎร์พัฒนา, ถนนราษฎร์พัฒนา 2, ถนนศูนย์สาธิตการยาง, ถนนราษฎร์สร้างสรรค์, ถนนสกุลทองพัฒนา, ถนนแก้วหวาน, ถนนสราญราษฎร์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 1 – 41, ถนนประชาสงเคราะห์, ถนนเทพประชาเหนือ, ถนนเทพประชาใต้,ถนนเทพสถิตย์, ถนนเทพสถิตย์ 1, ถนนเทพสถิตย์ 2, ถนนจันทร์ธนะ, และถนนกาญจนวนิช ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 150 – 160

ชุมชน เขต 3 มีพื้นที่ 1.24 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนบานบุรี, ถนนบานบุรี 2, ถนนวโรราษฎร์, ถนนเชื้อแก้วพัฒนา, ประชาชื่น 1, ถนนประชาชื่น 2, ถนนลูกเสือ, ถนนบุญตรัตน์, ถนนบุญตรัตน์ ซ.1, ถนนเกษตรสุข, ถนนมณีโต 2, ถนนมณีโต 3, ถนนมณีโต 4, ถนนกาญจนวนิช ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 162 – 372, ถนนหยงสตาร์ ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 22 ไปทางทิศเหนือจนสุดถนน และฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 51 ไปทางทิศเหนือจนสุดถนน

ชุมชน เขต 4 มีพื้นที่ 1.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนหยงสตาร์ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 20 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 49/17, ถนนเพียรธรรม, ถนนผดุงศิลป์, ถนนพิพัฒน์อุทิศ, ถนนวิมลอุทิศ, ถนนจากจร, ถนนบ้านพรุธานี ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 134 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 133, ถนนบ้านพรุธานี 6, ถนนบ้านพรุธานี 8, และถนนกาญจนวนิช ตั้งแต่เลขที่ 374 – 446

ชุมชน เขต 5 มีพื้นที่ 2.80 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนโปะหมอพัฒนา ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 78 ไปทางทิศตะวันตกจนสุดถนน ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 77 ไปทางทิศตะวันตกจนสุดถนน, ถนนโปะหมอพัฒนา 1, ถนนโปะหมอพัฒนา 3, ถนนโปะหมอพัฒนา 4, ถนนโปะหมอพัฒนา 5,ถนนโปะหมอพัฒนา 6, ถนนอำไพไชยโชคอุทิศ, ถนนประชาอุทิศ, ถนนรักษ์พรุ 3, ถนนพรุค้างคาว, ถนนศรีปทุม ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 18 ไปทางทิศใต้จนสุดถนน ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 25 ไปทางทิศใต้จนสุดถนน, และถนนกาญจนวนิชตั้งแต่บ้านเลขที่ 754 ไปทางทิศใต้จนสุดเขตเทศบาลฯ

ชุมชน เขต 6 มีพื้นที่ 1.72 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนบ้านพรุธานีฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 188 ไปทางทิศตะวันตกจนสุดถนน ฝั่งคี่ตั้งแต่บ้านเลขที่ 217 ไปทางทิศตะวันตกจนสุดถนน, ถนนบ้านพรุธานี 17, ถนนบ้านพรุธานี 18, ถนนบ้านพรุธานี 19, ถนนบ้านพรุธานี 20, ถนนบ้านพรุธานี 21, ถนนบ้านพรุธานี 22, ถนนบ้านพรุธานี 23, ถนนบ้านพรุธานี 27, ถนนบางศาลาสามัคคี, ถนนบางศาลาสามัคคี 1, ถนนสันติสุข, ถนนยอดอุทิศ, และถนนเชื่อมมิตร

ชุมชน เขต 7 มีพื้นที่ 2.60 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนกาญจนวนิช ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 148 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 117/16,ถนนหินผุดวัฒนา, ถนนดีเป็นธรรม, ถนน ส.ว.พ.1, ถนน ส.ว.พ.2, ถนนรสวรรณ, ถนนกระแสดำเนิน 1, ถนนกระแสดำเนิน 2, ถนนสามมุก 1, ถนนสามมุก 2, ถนนเมืองบ้านพรุ 2, ถนนเมืองบ้านพรุ 9, ถนนเมืองบ้านพรุ 20, ถนนเมืองบ้านพรุ 22, ถนน ส.การาจน์, ถนนกองทุนสงเคราะห์, ถนนหัตถกรรม, ถนนศาลาราหู, ถนนบัว-ขาว, ถนนสายเอเชีย, ถนนเอเชีย 1, ถนนเอเชีย 2, ถนนเอเชีย 3, ถนนชนแดน, ถนนถวัลย์, ถนนชวนชื่น, ถนนคชรัตน์, ถนนคชรัตน์ 1, ถนนอาณาเขต, ถนนปักษาสวรรค์ 1, ถนนปักษาสวรรค์ 2, ถนนปักษาสวรรค์ 3, ถนนชียุ่นปิ่นอุทิศ, และถนนชินวงศ์ประดิษฐ์

ชุมชน เขต 8 มีพื้นที่ 1.05 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนชุมแสง, ถนนชุมแสง 1, ถนนชุมแสง 2, ถนนชุมแสง 3 , ถนนชุมแสง 4, ถนนชุมแสง 4 ซ.1, ถนนชุมแสง 4 ซ.2, ถนนชุมแสง 4 ซ.3, ถนนชุมแสง 4 ซ.4, ถนนชุมแสง 4 ซ.5, ถนนชุมแสง 4 ซ.6, ถนนชุมแสง 4 ซ.7, ถนนชุมแสง 5, ถนนชุมแสง 6, ถนนชุมแสง 7, ถนนชีวะเสรีชล, ถนนเทศบาลใหม่, ถนนกาญจนวนิช ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 119 – 345, ถนนสถานี, ถนนเมืองบ้านพรุ 31, ถนนจันทร์ไชยพูล, และถนนคลองยาเหนือ ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 48 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 119

ชุมชน เขต 9 มีพื้นที่ 2.62 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนโปะหมอพัฒนา ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 68/1 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 75/2, ถนนมุสลิมอุทิศ, ถนนมัสยิด, ถนนมัสยิด 1, ถนนมัสยิด 2, ถนนมัสยิด 3, ถนนเออุทิศ, ถนนเมืองบ้านพรุ 47, ถนนเมืองบ้านพรุ 53, ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ, ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 1, ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 2, ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 3, ถนนมุสลิมร่วมใจอุทิศ 4, ถนนคลองหมอ, ถนนฮกเต็กวิถี, และถนนกาญจนวนิช ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 448 – 752/12

ชุมชน เขต 10 มีพื้นที่ 0.51 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนบ้านพรุธานี ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 136 – 186/21 (หมู่บ้านชมกรีนวิลล์) ฝั่งคี่ ตั่งแต่เลขที่ 135 – 197, ถนนบ้านพรุธานี 10, ถนนบ้านพรุธานี 12, ถนนบ้านพรุธานี 14, ถนนบ้านพรุธานี 16, ถนนโปะหมอร่วมใจ 1, ถนนโปะหมอร่วมใจ 2, ถนนร่วมใจ 1, ถนนร่วมใจ 2, ถนนร่วมใจ 3, ถนนโปะหมอพัฒนา 2, และถนนศรีปทุม ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 2 – 16 ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 1 – 23

ชุมชน เขต 11 มีพื้นที่ 1.05 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ถนนดีดี, ถนนเมืองบ้านพรุ 37, ถนนเมืองบ้านพรุ 41, ถนนเมืองบ้านพรุ 43, ถนนคลองยาใต้, ถนนคลองยาใต้ 1, ถนนคลองยาใต้ 2, ถนนประชาร่มเย็น, ถนนคำรพบูรณะ, ถนนแจ้ว-ประชา, ถนนประชารักษ์อุทิศ, ถนนชมทุ่ง, ถนนคลองยาเหนือ ฝั่งคู่ตั้งแต่เลขที่ 50 ไปทางทิศใต้จนสุดเขตเทศบาล ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 121 ไปทางทิศใต้จนสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ, ถนนคลองยาเหนือ 3, ถนนคลองยาเหนือ 4, ถนนคลองยาเหนือ 7, ถนนคลองยาเหนือ 9, ถนนคลองยาเหนือ 11, ถนนคลองยาเหนือ 13, ถนนคลองยาเหนือ 13, และถนนกาญจนวนิช ฝั่งคี่ตั้งแต่เลขที่ 347 – 431