ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ

นายอดิศักดิ์ รัตนะ
ปลัดเทศบาล
โทร 062-9641692
นางสายใจ หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
โทร 064-9516464
นายปรีชา เบ็ญฮาวัน
รองปลัดเทศบาล
โทร 098-0103013
นายอดินันท์ หนูอุไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-1900499
นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 094-4859993
นางรัตนา ยั่งยืน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-4895503
นายอุกฤษฎ์ จุทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 063-4941975
นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 081-5992899
นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.062-0605699
นายวิวเนตร สายสินธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.063-4941977
สอบถามข้อมูล