ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการ

นายอดิศักดิ์ รัตนะ
ปลัดเทศบาล
โทร 062-9641692
นางสายใจ หวานนวล
รองปลัดเทศบาล
โทร 089-8900047
นายอดินันท์ หนูอุไร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 083-1900499
นายวรพจน์ ศิวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร 081-8959919
นายสุนทร เทพณรงค์
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-7333583
นายอุกกฤษฎ์ จุทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 092-8915945
นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 081-5992899
นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.062-0605699
นายวิวเนตร สายสินธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.084-9913754
สอบถามข้อมูล