หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลข/ ส่วนราชการ

063-4941970 / สำนักปลัดฯ

063-4941971 / สำนักปลัดฯ (งานทะเบียน)

063-4941972 / สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)

063-4941973 / กองคลัง

063-4941974 / กองคลัง

063-4941975 / กองช่าง

063-4941976 / กองการศึกษา

063-4941977 / กองสวัสดิการสังคม

063-4941978 / กองยุทธศาสตร์ฯ

063-4941979 / กองสาธารณสุขฯ

063-4941980 / กองสาธารณสุขฯ

063-4941981 / กองสาธารณสุขฯ

063-4941587 / สำนักปลัดฯ(งานป้องกันฯ)