ติดต่อเทศบาล

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

หมายเลข

063-4941970

063-4941971

063-4941972

063-4941973

063-4941974

063-4941975

063-4941976

063-4941977

063-4941978

063-4941979

063-4941980

063-4941981

063-4941587

ส่วนราชการ

สำนักปลัดฯ

สำนักปลัดฯ (งานทะเบียน)

สำนักปลัดฯ (งานเทศกิจ)

กองคลัง

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

กองยุทธศาสตร์ฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

สำนักปลัดฯ(งานป้องกันฯ)

สอบถามข้อมูล