สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ตั้งอยู่ในตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลาประมาณ 38 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 965 กิโลเมตร มีพื้นที่ จำนวน 17.97 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ จดเทศบาลเมืองคอหงส์
  • ทิศใต้ จดเทศบาลตำบลบ้านไร่
  • ทิศตะวันออก จดเทศบาลตำบลบ้านไร่
  • ทิศตะวันตก จดเทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่และเทศบาลตำบลทุ่งลาน

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลเมืองบ้านพรุตั้งอยู่ที่ราบ โดยทิศตะวันออกเป็นภูเขาเตี้ย ๆ แล้วค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางทิศตะวันตกจนจดคลองอู่ตะเภา และทิศใต้เป็นที่สูงแล้วค่อย ๆ ลาดต่ำไปทางทิศเหนือ ซึ่งคลองอู่ตะเภาดังกล่าวจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ
– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุอยู่ใกล้ภูเขาและไม่ห่างจากทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมากนัก รวมทั้งสภาพพื้นที่เป็นเขตป่าสวนยางทั่วไปทำให้สภาพอากาศไม่ร้อนจัด
– ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกชุกต่อเนื่องกันและโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางช่วง


ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรวมตลอดปีประมาณ 2,268.8 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตก 187 วัน ฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม วัดได้ประมาณ 27 มิลลิเมตร ฝนตกน้อยที่สุดในช่วงเดือนเมษายน วัดได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดทั้งปีประมาณ 22.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดทั้งปีประมาณ 35.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 21.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมีนาคมเฉลี่ย 36.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ทั้งปีต่ำสุดเฉลี่ยทั้งปี 55 % ความชื้นสัมพัทธ์ทั้งปีสูงสุดเฉลี่ย 95 %

ลักษณะของดิน

ดินส่วนใหญ่เป็นลูกรังและดินร่วนปนทราย มีบางจุดที่เป็นดินเหนียวปนทราย มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุตามแผนที่ผังเมือง ดังนี้

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย ลำห้วย 1 แห่ง สระน้ำ 1 แห่ง ลำคลอง 4 สาย อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง และฝาย 1 แห่ง แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลองหมอ คลองวัดพระบาท คลองหามนม คลองเมี๊ยะ และ พรุค้างคาว ปัจจุบันมีระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำบาดาลสำหรับใช้อุปโภคบ้านละ 1 บ่อ โดยใช้เครื่องปั๊มน้ำสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินเพราะมีสายน้ำไหลผ่านทำให้มีบริโภคอย่างสมบูรณ์

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะป่าไม้ในเขตเทศบาลเป็นสวนยางพารา ป่าละเมาะและสวนผลไม้ซึ่งไม่ใช่ป่าไม้ตามความหมายป่าธรรมชาติ แต่เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งยังมีอยู่ไม่มากนักบริเวณฝั่งตะวันออกของถนนกาญจนวนิช และบริเวณริมคลองอู่ตะเภา

สอบถามข้อมูล