ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  ได้แก่   การตรวจวินิจฉัยรักษาโรค  การพยาบาล การทันตกรรมรักษา  การเภสัชกรรม  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและคุมโรคติดต่อ และการแพทย์ทางเลือกด้านการแพทย์แผนไทย ให้แก่ ประชาชน ผู้ป่วยในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง โดย   ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ดังนี้

ในเวลาราชการ

  • เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การแพทย์แผนไทย และการบริการตรวจสอบสิทธิ์ การขึ้นทะเบียนบัตรประกันบัตรสุขภาพถ้วนหน้า
  • เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล โดยคณะแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกเวลาราชการ

  1. ให้บริการ การตรวจรักษาโรคและการพยาบาลทั่วไป
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
  • วันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
  1. ให้บริการ คลินิกการแพทย์แผนไทย
  • วันพุธ – วันศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.
  • วันหยุดราชการเสาร์ – อาทิตย์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

**  คลินิกการแพทย์แผนไทย  ให้บริการ วันพุธ – วันศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

**  คลินิกทันตกรรม  ให้บริการทันตกรรมรักษาพื้นฐาน วันจันทร์ – พฤหัสบดี  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

**  บริการฉีดวัคซีน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็ก ๐ – ๕ ปี  วันพุธ เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันพุธแรกของเดือน)

**   บริการวางแผนครอบครัว ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สอบถามข้อมูล