บริการชำระภาษี

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย ภาษีซึ่งจัดเก็บจากป้าย ซึ่งแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
หลักฐานที่นำไปแสดง
– แบบหรือภาพถ่ายของป้ายพร้อมขนาด
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่จัดเก็บจากที่ดินทั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
หลักฐานที่นำไปแสดง
– โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก (กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ยื่นแบบภายในเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี
หลักฐานที่นำไปแสดง
– โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก (กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่)

สอบถามข้อมูล