ภาษีป้าย

ภาษีป้าย ภาษีซึ่งจัดเก็บจากป้าย ซึ่งแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
หลักฐานที่นำไปแสดง
– แบบหรือภาพถ่ายของป้ายพร้อมขนาด
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ 1)เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือ 2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ชำระภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

หลักฐานที่นำมาแสดง
-โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก (กรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่)