ทำการเปิดรับสมัครระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกๆ ปี โดยจะเปิดทำการรับสมัครใน 2 ระดับ ได้แก่ ชั้นปฐมวัย 1 และ ปฐมวัย 2
** หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร **
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
– สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดสีชมพู)
– ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
หมายเหตุ : เด็กต้องมีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุหรือก่อนวันเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 30 วัน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 1 ถนนศูนย์สาธิตการยาง
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2 ถนนมัสยิด
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 3 ถนนชุมแสง 6
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 4 ถนนชงโค