แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562