สำนักปลัดเทศบาล

 1. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
 3. การขอรับบำเหน็จปกติ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
 4. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
 7. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 8. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี
 9. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว
 10. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
 11. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
 12. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
 13. (ทะเบียน)การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
 14. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
 15. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
 16. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
 17. (ทะเบียน)การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
 18. (ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 19. (ทะเบียน)การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
 20. (ทะเบียน)การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
 21. (ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายเข้า
 22. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 23. การขอเลขที่บ้าน
 24. (ทะเบียน)การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก -เด็กชาย- เป็น -นาย- และจาก -เด็กหญิง- เป็น -น.ส.)
 25. (ทะเบียน)การรับแจ้งการย้ายออก
 26. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
 27. (ทะเบียน)การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

กองคลัง

 1. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท
 3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ
 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
 6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท
 7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ
 9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
 10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกม.ตปท
 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
 13. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ
 14. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 15. การรับชำระภาษีป้าย
 16. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 5. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 6. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 7. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 8. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 9. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสวัสดิการสังคม

 1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 4. คู่มือปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
 5. คู่มือการจดทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์

กองช่าง

 1. การขอใบรับรองการก่อสร้างฯ ตามมาตรา 32
 2. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนฯ
 3. การแจ้งขุดดิน
 4. การแจ้งถมดิน
 5. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 6. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ
 7. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 8. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 9. การขออนุญาตดัดแปลง มาตรา 34
 10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 11. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 12. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 13. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 14. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
 15. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21