สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Services ประจำปีงบประมาณ

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (walk – in) ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ(TKPARK BANPRU)

สถิติผู้ใช้บริการกองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มารับบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติผู้มาใช้บริการชำระภาษี กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ