ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

สอบถามข้อมูล