หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาตฉบับจริง