ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาตฉบับจริง

สอบถามข้อมูล