1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

2.3 การพัฒนาบุคลากร

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.6 การบริหารงานบุคคล

2.7 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.1 การบริหารงานบุคคล

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3.3 การพัฒนาบุคลากร

3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี