การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

2.3 การพัฒนาบุคลากร

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.6 การบริหารงานบุคคล

2.7 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.1 การบริหารงานบุคคล

3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3.3 การพัฒนาบุคลากร

3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สอบถามข้อมูล