การบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

2.3 การพัฒนาบุคลากร

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย

2.7 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สอบถามข้อมูล