กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สำนักปลัดเทศบาล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง

กองการศึกษา

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

สอบถามข้อมูล