แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐา

ข้อมูลพื้นฐา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมการโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สำนักปลัดเทศบาล)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
  • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  • ประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเตรียมการป้องกันบรรเทาภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  • ความคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาล
  • ความคิดเห็นในการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/ 2563
  • พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน CityGuard

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สอบถามข้อมูล