ลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนบางศาลา 1 ซอย 2 ถนนบ้านพรุธานี 16 ถนนประชาชื่น 1 ซอย 1

งานรักษาความสะอาด นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายสำรวม นาครอด เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน พร้อมพนักงานรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนบางศาลา 1 ซอย 2 ถนนบ้านพรุธานี16 ถนนประชาชื่น1 ซอย1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นในการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🍀🍀🍀🍀🍀

งานรักษาความสะอาด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองบ้านพรุ