ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เขต9 สถานที่ ณ มัดยิดดารุลฮูดา

วันที่ 22/12/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ .กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เขต9 สถานที่ ณ มัดยิดดารุลฮูดา โดยได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเขต 9 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้…
♦️1. นายนพดล หมัดสมัน (ประธาน)
♦️2. นายประยูร หวีหมิด (รองประธาน)
♦️3. นางสาวนริศรา โต๊ะสอ (เลขานุการ)
♦️4. นายสมพงศ์ หีมเบ็ญหมัด (เหรัญญิก)
♦️5. นายมนูศักดิ์ ปานทอง (กรรมการ)
♦️6. นายจรูญ ยาซวัต (กรรมการ)
♦️7. นายอิบรอเอ ชอบงาม (กรรมการ)
♦️8. นายกิตติ เย็นใจ (กรรมการ)
♦️9. นางสาวเส๊าะ อูนดำ (กรรมการ)
……………………………………………………….
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล