ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

➡️วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ⬅️
📌โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
️🔻ระเบียบวาระที่ 1🔺
✔️ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
️🔺️ระเบียบวาระที่ 2🔻
✔️เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2566
🔺️ระเบียบวาระที่ 3🔻
✔️ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🔺️ระเบียบวาระที่ 4🔻
✔️ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดเทศบาล)
🔺ระเบียบวาระที่ 5🔻
✔️ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง เพื่อการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🔺️ระเบียบวาระที่ 6🔻
✔️เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
📸 ภาพ/ข่าว : อัญชิสา ดุษฎีบัณฑิต

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล