แผนการตรวจสอบระยะยาว

แผนการตรวจสอบประจำปี

นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน