การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management (KM)

 1. แนวทางการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565
 5. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2566
 6. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2567
 7. แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 8. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค   (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 )
 9. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 10. อัตราราคางานต่อหน่วย (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 11. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 12. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 13. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 14. คู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 15. คู่มือการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 16. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 17. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 18. รายงานผลการจัดกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย “๗๗ จังหวัด ๑๗ เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูล