1. แนวทางการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565
 5. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2566
 6. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2567
 7. แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 8. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 9. อัตราราคางานต่อหน่วย (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 10. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 11. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564)
 12. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 13. คู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 14. คู่มือการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 15. ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 16. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
 17. รายงานผลการจัดกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย “๗๗ จังหวัด ๑๗ เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพิ่มเติม
 18. ระเบียบเทศบาลเมืองบ้านพรุว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๖