การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management (KM)

 1. แนวทางการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. การขอรับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2565
 5. แนวทางการจัดทำคำขอปี 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 6. แบบฟอร์มดาวน์โหลด
 7. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค   (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 )
 8. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
 9. อัตราราคางานต่อหน่วย (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
 10. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
 11. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)
 12. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 13. คู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 14. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สอบถามข้อมูล