แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม