ปีงบประมาณ 2567

  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (Word/Excel) (PDF)
  • โครงการที่ใช้จ่ายกับเงินสะสม ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และ 20 พฤษภาคม 2567 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) (Word/Excel) (PDF)
  • แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓) (Word/Excel) (PDF)
  • แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ 4) (Word/Excel) (PDF)