การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของ อปท.ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

ปีงบประมาณ 2567

  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (Word/Excel) (PDF)
  • โครงการที่ใช้จ่ายกับเงินสะสม ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
  • แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (Word/Excel) (PDF)
สอบถามข้อมูล