รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี พ.ศ. 2562

สอบถามข้อมูล