โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ อสม. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
👉วันนี้31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ อสม. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้👈
➡️ระเบียบวาระที่1
เรื่อง .. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
➡️ระเบียบวาระที่2
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านพรุ พบปะ อสม.
➡️ระเบียบวาระที่3
การดำเนินงานของ อสม.
🔹️โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุจภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566
🔹️โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566
🔹️โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
🔹️โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคระบบหลอดเลือดหัวใจและสมอง ประจำปี 2566
🔹️คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🔹️การสมัครฌาปนกิจชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปี 2566
🔹️การดำเนินการเรื่องถังขยะเปียกลดโลกร้อน
➡️
ระเบียบวาระที่4
เรื่อง .. เรื่องอื่นๆ