ขอเชิญชวน ประชาชน , สถาบันการศึกษา , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา 🇹🇭 ร่วมกันประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ 🇹🇭 ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน โดยพร้อมเพียงกันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวน ประชาชน , สถาบันการศึกษา , ภาคเอกชน , บริษัทห้างร้านในพื้นที่จังหวัดสงขลา 🇹🇭 #ร่วมกันประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ 🇹🇭 ณ อาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน โดยพร้อมเพียงกันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญหลักของชาติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ และเสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี