รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ในงาน ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีการจัดข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ในงาน “#ร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ