ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันที่ 28/11/65 เวลา 10.00 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
➡️โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้⬇️⬇️
⭐️ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) ⭐️ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 กันยายน 2565
⭐️ระเบียบวาระที่ 3
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองบ้านพรุตามคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น
⭐️ระเบียบวาระที่ 4
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่าง้ทศบัญญัตื เทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. …..
⭐️ระเบียบวาระที่ 5
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. …..
⭐️ระเบียบวาระที่ 6
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …..
⭐️ระเบียบวาระที่ 7
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พ.ศ. …..
⭐️ระเบียบวาระที่ 8
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองช่าง)
⭐️ระเบียบวาระที่ 9
ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับการอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
⭐️ระเบียบวาระที่ 10
ญัตติสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ เรื่อง ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …..
⭐️ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูล