เข้ารับการทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการดำเนินงานภายใต้ โครงการ การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้ารับการทวนสอบผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการดำเนินงานภายใต้ โครงการ “การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
⏩⏩โดยคณะทวนสอบจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมทั้งทีมที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ร่วมการทวนสอบและให้คำแนะนำการจัดทำข้อมูลในปีต่อไป ⭐⭐