ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนศรีปทุม (รหัสสายทาง สข.ถ 7-0002) ด้วยวิธีประกวดราคา ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)