การประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันนี้17/11/65 เวลา 13.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม #การประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉การประชุมในวันนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวหลายหน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา👈
👉สำหรับการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🔹️เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2567 🔹️เพื่อเป็นสถานที่สำคัญในการร้อยรักความสามัคคีของประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
🔹️เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬา นันทนาการ และสถานที่จัดการประชุมสัมมนา
🔹️เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไนที่เดินทางเข้ามาจากด่านศุลกากรสะเดาก่อนที่จะเข้าพักและท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวสภาวะเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่ หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ได้เร็วขึ้น👈
🤝😊🤲🌳🌳🤲😊🤝
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ