ประชุมประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันนี้ 09/11/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานกล่าวเปิดการ #ประชุมประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ 👈
👉การประชุมในวันนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหาดใหญ่ ได้เชิญตัวแทนอสม. คณะกรรมการชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที และได้มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง ดังนี้👇
🏥ศูนย์คัดกรองยาเสพติด ระดับตำบล
จำนวน 16 ศูนย์ฯ มีที่ตั้งอยู่ที่ รพ.สต. ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
🏥ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด
จำนวน 1 ศูนย์ มีที่ตั้งอยู่ที่กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
🏥ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่
จำนวน 1 ศูนย์ฯ ร้อย อส.อำเภอหาดใหญ่ที่ 4
🤝🤝😊🇹🇭❤️🇹🇭😊🤝🤝
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล