ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนองุ่น บ้านท่านรองวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ถนนหยงสตาร์ หลังโรงเรียนบ้านโปะหมอ 🍇🌿

🇹🇭❤️ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
🍇🌿🍇วันที่ 04/11/65 เวลา13.30 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมาชิกกลุ่มเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนองุ่น บ้านท่านรองวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ถนนหยงสตาร์ หลังโรงเรียนบ้านโปะหมอ 🍇🌿🍇
🌿🌿🍇🍇เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้นำคณะกลุ่มเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน ภายใต้ #โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้ และสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัว🍇🍇🌿🌿
👉🍇🌿การเยี่ยมชมสวนองุ่นวันนี้ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จในการปลูกองุ่น พืชเมืองหนาว แต่สามารถปลูกและออกผลผลิตได้ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ และต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้คนที่สนใจมีแรงบันดาลใจในการปลูกองุ่นต่อไปในอนาคต 🍇🌿👈
🤝😊🍇🍇🌿🍇🍇😊🤝
📸 ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล