โครงการปรับปรุงจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 42 (โปะหมอพัฒนา)

โครงการปรับปรุงจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเมืองบ้านพรุ 42 (โปะหมอพัฒนา)