ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป,นิติบุคคล,บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือในการ ประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT

เทศบาลเมือบ้านพรุ ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป,นิติบุคคล,บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ #ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อกับหน่วยงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือในการ ประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT โดยท่านสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้⬇️ หรือ คลิก…


.
.
>> https://itas.nacc.go.th/go/eit/fonttr <<
.
.
.⚡️ปล. ในการตอบคำถามจะต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน #ใช้เพื่อตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล