ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕