งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566

งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566

– ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ

⭕️👶👧ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

📌รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา⬇️⬇️
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ..
☎️ โทร. 074-292888 ต่อ 410กองสวัสดิการสังคม
💰💸🖤👩‍🦳👨‍🦳👶👧🙋‍♀️🙋‍♂️🖤💸💰

สอบถามข้อมูล