พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา กับ บริษัทพลังงานพัฒนา ๕ จำกัด

📣♦️ข่าวประชาสัมพันธ์♦️📣

💡พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา กับ บริษัทพลังงานพัฒนา ๕ จำกัด💡
👉วันที่ 19/09/65 เวลา 13.45 น.#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนอสม. และคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ #พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอย #เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา กับ #บริษัทพลังงาน๕จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
🖋พิธีลงนามสัญญาฯในวันนี้มีผู้ร่วมลงนามระหว่าง นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล กับบริษัทพลังงาน ๕ จำกัด โดยมีนายธาตรี เกิดบุญส่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายรังสรรค์ พวงปราง และนางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ กรรมการบริษัทพลังงาน ๕ จำกัด🖋
💡สำหรับความเป็นมาของ #โครงการกำจัดขยะมลูฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา เนื่องจากระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก และมีข้อจำกัดในการใช้ฝังกลบขยะในระยะเวลาหนึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการฝังกลบให้มีระยะเวลานานขึ้น คือการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และแนวทางที่เหมาะสม คือ #นำมาผลิตไฟฟ้าหรือเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ จะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการทำงานแบบต่อเนื่องสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 150 ตันต่อวัน ซึ่งเทคโนโลยีจะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงเป็นเกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้น💡
🤜🤛💡🤝👥️️🤝💡🤜🤛
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ