ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำและที่สาธารณะในเทศบาลเมืองบ้านพรุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)