งดจัดโครงการแข่งทักษะวิชาการศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

เนื่องด้วย จังหวัดสงขลา แจ้งเรื่อง มาตรการเร่งด่วน ป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและภาคเอกชนหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จึงของดจัดโครงการแข่งทักษะวิชาการศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความ