ร่างประกาศจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำและที่สาธารณะในเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)