ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ

🇹🇭♦️ข่าวประชาสัมพันธ์♦️🇹🇭


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอุกฤษฏ์ จุทอง (ผู้อำนวยการกองช่าง) พร้อมด้วย นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) นายอภิเดช ทองสมศรี (นายช่างผังเมือง) และทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
อนึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล 1-3) ซึ่งเป็นไปตามมติเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

กองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ภารกิจกองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุยินดีให้บริการประชาชน

ประโยชน์สุขของประชาชนคือภารกิจของเรา

…………………..
Cr. เพจ: กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ