ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณบ้านหลวงรี)

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณบ้านหลวงรี)

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม (บริเวณบ้านหลวงรี)