ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21/06/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกสภาเทศบาล , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล , และประชาคมท้องถิ่น ร่วมกับ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม #คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ #ประชาคมท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 )เพิ่มเติมครั้งที่ 6 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 และ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570 )เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณผู้มาร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยกันพิจารณาแผนฯ และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุขอขอบคุณครับ 🌈♥️🌈
🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️🇹🇭❤️
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

ประชาสัมพันธ์ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

………………………………………………..
หมายเหตุ ภาพถ่ายใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์
ตามนโยบาย #PDPA
……………………………………………….

สอบถามข้อมูล