เทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วม พิธีรับมอบประกาศเกียรติบัตร กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 2/6/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วม #พิธีรับมอบประกาศเกียรติบัตร #กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ผ่านการยกระดับกองทุนฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่ดี ภายใต้โครงการยกระดับขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ พ.ศ.2565 จากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(สนส.ม.อ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา ณ ลานกิจกรรมบริเวณคลองวง เทศบาลตำบลน้ำน้อย
…………………………………………
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านพรุ #งานบริการและเผยแพร่วิขาการ #กองยุทธศาสตร์และแผนงาน #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
*** หมายเหตุ *** ภาพถ่ายใช้เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้นโยบาย #PDPA