ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เขต10 สถานที่ ณ วัดปทุมธาราวาส

วันที่ 14/12/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ .กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม #คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน #เขต10 สถานที่ ณ วัดปทุมธาราวาส โดยได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเขต 10 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้…
♦️1. นายจรูญ คำเชื้อ (ประธาน)
♦️2. นายสายัณห์ ยอดประสิทธิ์ (รองประธาน)
♦️3. นางบุญศิริ แก้วละเอียด (เลขานุการ)
♦️4. นางพรรณี อุ้ยกูล (เหรัญญิก)
♦️5. นายสมภพ จันทพาโส (กรรมการ)
♦️6. นายนันธีระ ชูรอด (กรรมการ)
♦️7. นางภิญโญ เพชรแก้มแก้ว (กรรมการ)
♦️8. นายประจักษ์ อ่อนอุไร (กรรมการ)
♦️9. นายยุทธนา บุญจันทร์ (กรรมการ)
……………………………………………………….
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล