ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 3